2021-06-09 07:08Pressmeddelande

De flesta unga tycker att film ger vidgade perspektiv

Amanda Kernells Sameblod (2017) är en av de senaste årens allra mest populära titlar på skolbio. Foto: Sophia Olsson / Nordisk FilmAmanda Kernells Sameblod (2017) är en av de senaste årens allra mest populära titlar på skolbio. Foto: Sophia Olsson / Nordisk Film

Nästan hälften av befolkningen anser att film ger dem vidgade perspektiv, enligt en ny undersökning från Filminstitutet. Men resultatet visar också på skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Bland unga mellan 15 och 34 år tycker en klar majoritet att de får vidgade perspektiv av film. Ökad tillgänglighet till ett brett filmutbud kan bidra till att vidga perspektiven i samhället.

Film har en unik potential att bidra till att var och en kan vidga sina perspektiv och få ökad förståelse för samtiden och andra människor. Enligt Svenska Filminstitutets senaste årliga publikundersökning anser 47 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år att film ger vidgade perspektiv.

Bland yngre invånare (15 till 34 år) svarar en klar majoritet att film ger vidgade perspektiv. I åldersgruppen 35-74 år är det däremot mindre än hälften, och lägst andel återfinns i åldern 65-74 år där enbart 34 procent uppger att film ger vidgade perspektiv. Kön och utbildningsnivå är två andra faktorer som spelar in: kvinnor och högutbildade tycker i högre grad än män och lågutbildade att film ger vidgade perspektiv. 

En möjlig förklaring är att skillnaderna beror dels med hur mycket film någon ser, dels vilka filmer. Satsningar på att öka tillgängligheten till ett brett filmutbud kan därmed bidra till att vidga perspektiven generellt i det svenska samhället. Sådana satsningar kan också bidra till att jämna ut kunskapsklyftor och minska polariseringen mellan olika grupper – mellan unga och äldre, kvinnor och män, stad och landsbygd. Filminstitutet arbetar med en rad olika åtgärder för att invånare i hela landet, oavsett geografisk hemvist eller utbildningsnivå, får jämlika förutsättningar för att uppleva den mångfald av berättelser, känslor och insikter som filmen bär på.

Läs hela analysen här.

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2020, som omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativ för den svenska befolkningen.

Tidigare resultat från Filminstitutets publikundersökning 2020: Var tredje invånare ser en svensk film i månadenOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål