2020-03-31 12:26Pressmeddelande

Svenska Filminstitutet omfördelar 40 miljoner kronor för att stärka filmbranschen

Konsekvenserna av spridningen av covid-19 drabbar alla filmens aktörer hårt med inställda evenemang, framskjutna premiärer, bortfall av internationell finansiering, avbrutna eller uppskjutna produktioner och uteblivna arbetstillfällen. Filminstitutet omfördelar och avsätter totalt 40 miljoner kronor för att ge särskilda stöd till den svenska filmbranschen.

– Vi gör allt vad vi kan just nu för att hjälpa den filmbransch som vi ser har stora problem. Filminstitutet omfördelar nu medel inom befintliga stöd, för att underlätta och mildra de negativa effekterna av covid-19. Samtliga omfördelningar sker inom respektive stödgivningsområde. Huvudstrategin är att tidigarelägga utbetalningar för att stärka likviditeten samt bidra till fortsatt verksamhet i hela filmkedjan, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

I en första fas beslutade Filminstutet den 13 mars om ett åtgärdspaket, bland annat togs återbetalningskravet bort för redan beviljade stöd till projekt och aktiviteter, och möjlighet gavs att söka nytt stöd för inställda lanseringar. Den 27 mars beslutade Filminstitutet om ett andra åtgärdspaket, enligt följande:

Ökat stöd biografer – ”Biotian” blir ”Biotjugan”
Efterhandsstödet för öppna visningar, den så kallade ”Biotian”, utökas till 20 kronor per såld biljett. Ökat stöd till lansering av svensk och internationell film Stödbudgeten förstärks med 5 miljoner kronor för att stötta långsiktigt lanseringsarbete.

Ökat stöd till utveckling av filmprojekt
Denna förstärkning om totalt 5 miljoner kronor fördelas ut till samtliga konsulenter och syftar i första hand till att användas för utveckling av fiktion och dokumentärfilmsprojekt i en tidig fas. Utvecklingen ska vara möjlig att genomföra under rådande situation.

Ökat produktionsstöd till Corona-drabbade filmproduktioner
Filmproduktioner, pågående eller med inplanerad inspelningsstart fram till 1 juni 2020, som påverkats negativt på grund av det rådande läget, kommer ha möjlighet att söka utökat produktionsstöd för del av ökade kostnader. Samma sak gäller för dokumentärfilm i produktionsfas.

Flexiblare stödvillkor
Tillsvidare tillämpar Filminstitutet flexiblare stödvillkor för stödmottagare för att underlätta. Flexibiliteten innebär bland annat möjliggörande att relansera filmer digitalt på festivaler och förlängda LOI:er (Letters of Intent).

Flera åtgärder kan komma att beslutas.

De befintliga medel som Filminstitutet har att fördela är långt ifrån tillräckliga för att säkra framtiden för svensk film och svensk filmbransch. Filminstitutet för många dialoger med representanter för filmbranschen för att kunna klargöra behoven, vilka framförs löpande till Kulturdepartementet.

För vidare information kring Kulturdepartementets satsning att stödja svensk kultur med 500 miljoner kronor med anledning av covid-19, se pressmeddelande här.

För frågor:
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet:
anna.serner@filminstitutet.se

Kristina Colliander, chef Filmstöd:
kristina.colliander@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand