2020-04-24 13:15Pressmeddelande

Svenska Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Filminstitutet har med anledning av detta utformat en ny stödform riktad till anordnare av filmföreställningar på biograf (till exempel biografägare och filmfestivaler) samt en särskild utlysning inom befintligt stöd till distributörer. Filminstitutets ambition är att snabbt handlägga och fördela stödmedlen till de behövande organisationerna.

– Jag vill understryka vikten av regeringens satsning. Den är bokstavligen livsviktig för biografbranschen. Vårt mål nu är att få ut medlen så fort som möjligt. Eftersom vi är en expertmyndighet med stor kunskap om våra stödmottagare har vi kunnat förenkla ansökningsförfarandet och själva lägga till kunskap för att uppfylla kraven för stöd, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

– Vi ser dock att inga av regeringens krisstöd idag når produktionsbolagen. Produktionsbolagen är både själva ekonomiskt underfinansierade och är de som i sin tur ger frilansande kulturarbetare jobb. De är själva basen för hela kulturekonomin och behöver säkras för att inte allt ska falla. Vi hoppas att regeringen ger nya medel för detta. Under tiden inleder vi fas tre av vår egen krisstrategi för att lösgöra medel för att hjälpa dessa bolag. Men våra medel är långt ifrån tillräckliga och kan bara bidra till en liten del av det samlade behovet, avslutar Anna Serner.

Mer information om ansökning, tidplan och riktlinjer för stödet finns här:

Biografstöd och Stöd till distribution och visning.

Filminstitutets tidigare förändringar av stödgivningen med anledning av coronaviruset: https://www.filminstitutet.se/sv/nyheter/2020/allmanna-atgarder-covid-19/

Krisstödet som regeringen avsätter fördelas av Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond. 

För frågor, kontakta:  Anna Serner, vd anna.serner@filminstitutet.se 08-665 12 70 Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand