2017-06-22 08:00Pressmeddelande

Styrelsebeslut om nya mål för ny svensk film och stödfördelning

null

Foto: Mark Standley, Svenska Filminstitutet Med anledning av den nya helstatliga filmpolitiken har Filminstitutet gjort en utredning av alla stöd till utveckling och produktion av ny svensk film. Som en del av arbetet har styrelsen fattat beslut vid sitt möte den 8 juni om att fastslå Mål för ny svensk film. Dessa mål presenteras nedan och börjar gälla från och med 1 september. Styrelsen ser det även som angeläget att se på konsekvenser av digitaliseringen inom filmområdet. Mot bakgrund av det fattade styrelsen ett beslut om hur Filminstitutet bör arbeta med de stödmedel som fördelas. Det kommer att tas med in i det fortsatta arbetet med nya stöd till utveckling och produktion. Styrelsen diskuterade Filminstitutets uppdrag att verka för en hög kvalitet på svensk film samt att filmen ska nå en större publik. På grund av digitaliseringen är distributionsmodeller och affärsmodeller i stark förändring, men marknaden har än så länge inte ändrats på ett långsiktigt hållbart sätt eller i takt med de nya möjligheterna som finns för att se svensk film. Styrelsen anser därför att Filminstitutets stödmedel på ett tydligare sätt bör kunna villkoras för att filmen skall nå en större publik. Därigenom kan distributionsformerna komma att utvecklas och nya modeller initieras. Det är dock viktigt att förändringar sker med stor försiktighet och största möjliga framförhållning för att inte störa marknadens egna mekanismer mer än nödvändigt.  Tidplan för hösten 2017Förändringsarbetet med stöden till utveckling och produktion fortsätter som planerat under hösten 2017 genom processer och möten både internt och externt. Efter att Filminstitutets styrelse nu fattat beslut om Mål för ny svensk film är nästa steg i processen att mer konkret formulera hur målen ska uppnås, alltså genom vilken typ av stöd och hur medel ska fördelas. För att hålla rådet för utveckling och produktion informerat och involverat är ett extra möte inplanerat den 18 september. Då ger Filminstitutet en avstämning kring hur långt arbetet fortskridit och ett utkast kring hur de områden inom stödgivningen som kräver lång planering och framförhållning både från branschen och från Filminstitutet är tänkta att fungera. Vid styrelsemötet den 21 september föreslås styrelsen fatta inriktningsbeslut för dessa områden. Ordinarie rådsmöte äger rum den 9 november och vid detta möte kommer ett mer omfattande förslag på stödsystem att diskuteras. Underlag skickas ut 30 dagar före mötet. Filminstitutets styrelse föreslås fatta beslut om nya stöd vid mötet den 4 december. Nya stöd kommer införas succesivt från och med 1 januari 2018.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål