2020-09-28 07:18Pressmeddelande

Gotland, Blekinge, Kalmar och Västernorrland bäst på att erbjuda skolbio

Bild från Filminstitutets skolbiokampanjfilm, som finns att se på filminstitutet.se/skolbio.Bild från Filminstitutets skolbiokampanjfilm, som finns att se på filminstitutet.se/skolbio.

Svenska Filminstitutets årliga skolbiorapport visar stora skillnader mellan kommunerna och brist på kontinuitet från år till år. Skolbioverksamheten breddar repertoaren, med fler europeiska och inte minst svenska filmer jämfört med ordinarie bioutbud. Den mest visade filmen 2019 var Gustaf Åkerbloms Halvdan Viking, och de regioner som hade procentuellt mest skolbio var Gotland, Blekinge, Kalmar och Västernorrland.

Skolbiorepertoaren runt om i landet erbjuder en mångfald som få biografer kan mäta sig med. Svenska Filminstitutets årliga skolbiorapport visar emellertid brist på kontinuitet i barn och ungas möjlighet att se film på biograf på skoltid, men också på ett samband mellan skolbio och annan filmpedagogisk verksamhet.

60 procent av de kommuner som besvarat enkäten anger att de har arrangerat skolbio i kommunal regi under 2019. I hela 80 kommuner saknades skolbio. Av dessa kommuner hade 21 procent skolbio året innan. Dryga 20 procent av kommunerna svarade också följdriktigt att det råder en osäkerhet från år till år vad gäller kontinuiteten för skolbioverksamheten.

Den vanligaste anledningen till att inte erbjuda skolbio är att ekonomiska resurser saknas. Ett annat starkt vägande skäl är att kommunen prioriterar annan kulturverksamhet.

– Att skolbio prioriteras bort och saknar kontinuitet förklaras ibland med att unga redan konsumerar tillräckligt mycket film på fritiden. Desto större anledning att introducera eleverna för särskilt utvald film på biograf med en filmpedagogisk inramning. Klart står också att skolbio breddar barns och ungas repertoar. I de 84 kommuner som bidragit med titelstatistik visades under året 288 unika titlar med ursprung i 44 olika länder. Bland dessa finns flera som inte gått upp på den ordinarie svenska biografrepertoaren, kommenterar Christina Preisler Schedin, avdelningschef Film och samhälle på Filminstitutet.

De regioner som hade procentuellt flest kommuner med  skolbio var i tur och ordning Gotland (100 procent), Blekinge (80 procent), Kalmar (75 procent) och Västernorrland (71 procent).

Mer om skolbiorapporten
Syftet med Filminstitutets skolbioenkät är att kartlägga hur stor andel av Sveriges kommuner som erbjuder skolbio till elever i grundskolan och gymnasiet. Rapporten innehåller även information om hur kommunerna arbetar med filmpedagogisk verksamhet och hur filmutbudet som erbjuds eleverna ser ut.

Enkäten har gått ut till landets alla 290 kommuner varav 201 kommuner svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 69 procent. Det är stora skillnader mellan regionerna både när det gäller svarsfrekvens och andel kommuner som har skolbio. Anledningarna kan vara regionala och kommunala skillnader i ekonomi och prioriteringar, men också geografiskt avstånd till biograferna.

Nio av tio kommuner som inte hade skolbio svarade att de är intresserade av att arrangera skolbio om de hade haft resurser.

Den överlägset mest populära skolbiofilmen 2019 var Halvdan Viking (regi och manus Gustaf Åkerblom, 2018). Filmen fick flest antal rapporterade besök och var även den som fick störst spridning med visningar i 28 olika kommuner runt om i landet. På andra plats kommer franska Stora stygga räven (2018) som visats för lågstadieelever i 15 kommuner. Tredje platsens Fight Girl (2018) från Nederländerna har 18 kommuner valt att visa. 

Europeisk film står för den största andelen titlar, följt av filmer från Sverige och Nordamerika. Jämfört med det ordinarie bioutbudet 2019 bestod repertoaren av fler europeiska filmer (37 jämfört med 33 procent), och i synnerhet fler svenska filmer (28 jämfört med 17 procent). Framförallt utgjorde skolbioutbudet en kontrast mot ordinarie repertoars nordamerikanska dominans (21 jämfört med 40 procent).

Läs skolbiorapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta:
Annika Gillegård, samordnare Regioner Barn & unga: annika.gillegard@filminstitutet.se, 08-665 12 06
Christina Preisler Schedin, avdelningschef Film och samhälle: christina.preislerschedin@filminstitutet.se, 08-665 12 52


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand