2019-10-07 13:00Pressmeddelande

Filminstitutet manar till kraftsamling – skolbio för fler!

Bild från Filminstitutets nya skolbiokampanjfilm, som finns att se på filminstitutet.se/skolbio.Bild från Filminstitutets nya skolbiokampanjfilm, som finns att se på filminstitutet.se/skolbio.

Allt färre barn ges möjlighet att gå på skolbio, enligt en ny rapport. Nu manar Svenska Filminstitutet till en gemensam kraftansamling för att skolbio ska nå fler barn över hela Sverige, och presenterar ett paket med information och inspiration till kommuner som vill starta sin egen skolbioverksamhet.

Filminstitutets senaste skolbiorapport visar att antalet barn som har tillgång till skolbio under sin skolgång har sjunkit anmärkningsvärt över en tjugoårsperiod. Bland orsakerna till att skolbio inte arrangeras nämns i enkätsvaren från 2018 – utöver bristande ekonomi – långa avstånd till biografen, brist på engagerad personal och konkurrens med annan kulturverksamhet.

– Att så få barn får gå på skolbio och att det avgörs av vilken skola du går på är en demokratisk ojämlikhet. Att se film på bio är en unik och gemensam upplevelse och ett sätt för unga att introduceras till kulturlivet på platsen de bor. Därför manar vi nu till en kraftsamling där Filminstitutet tillsammans med regioner, biografer och andra aktörer samarbetar för att skolbio ska nå fler barn, säger Filminstitutets vd Anna Serner.

För att fler barn ska få möjlighet att gå på skolbio har Filminstitutet satt samman ett paket med inspirationsfilmer och information. Syftet är att sänka trösklarna och nå ut bredare med Filminstitutets omfattande pedagogiska material och ekonomiska stöd riktade till kommuner som vill starta skolbio.

– Skolbio borde ha en självklar plats i skolan. Att se en film tillsammans på bio och reflektera över filmupplevelsen och de frågor den väcker, är inte bara ett effektivt sätt att levandegöra kunskap och utveckla förmågan att tänka kritiskt, det bidrar i förlängningen också till vår förståelse av oss själva och andra, säger Filminstitutets Malin Nygren, projektledare Barn och unga.

Läs mer om Filminstitutets skolbiostöd:

* Argument och komma igång-tips: filminstitutet.se/skolbio  

* Ekonomisk stöd till skolbio: filminstitutet.se/filmkulturstod (deadline för ansökan 15 oktober)

Om skolbiorapporten:

* Filminstitutets skolbioenkät har gått ut till landets alla 290 kommuner varav 170 kommuner deltagit, vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent.

* Av de kommuner som svarat på enkäten anger 109 av 160 (68 procent) att det i kommunal regi visats film på biograf under skoltid 2018.

* 61 kommuner har rapporterat in titelstatistik med en total besökssiffra på drygt 174 000.

* 1998/99 bedrevs skolbio i 164 av 289 kommuner med en sammanlagd besökssiffra på nästan 650 000.

* De populäraste skolbiotitlarna 2018 som också hade störst kommunal spridning var enligt enkäten Amanda Kernells Sameblod (2016), Linda Hambäcks Gordon & Paddy (2017) och dansk-svenska Agatha – granndetektiven (Karla von Bengtson, 2017) med tillsammans drygt 25 000 besök.

Läs skolbiorapporten i sin helhet: filminstitutet.se/skolbiorapport

För mer information, kontakta Malin Nygren:
malin.nygren@filminstitutet.se, 08-665 11 16. Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand