2023-05-29 13:12Pressmeddelande

Comeback för skolbio – tillbaka efter pandemin

Simon J. Berger och Agnes Colliander i Lill-Zlatan och morbror Raring, den mest visade skolbiofilmen 2022. Foto: Snowcloud FilmsSimon J. Berger och Agnes Colliander i Lill-Zlatan och morbror Raring, den mest visade skolbiofilmen 2022. Foto: Snowcloud Films

I dagarna presenteras Svenska Filminstitutets årliga skolbiorapport. Här konstateras glädjande nog att skolbioverksamhet i Sverige är tillbaka i full sving efter pandemiåren. Årets enkätsvar visar på att pandemin särskilt har påverkat skolbioverksamhet på mindre orter och på landsbygd, vilka nu i högre utsträckning återupptar skolbioverksamheter. Åtta av de tio mest sedda skolbiofilmerna 2022 var svenska, och den mest visade filmen var Lill-Zlatan och morbror Raring.

Syftet med Filminstitutets rapport är att årligen kartlägga hur stor andel av Sveriges kommuner som erbjuder skolbio till elever i grundskolan och på gymnasiet. Den nya rapporten visar på många sätt en återgång till det ”normala” efter pandemiåren. Sett till andelen kommuner med skolbioverksamhet, genomsnittligt antal visningar och skolbiobesök, var skolbioåret 2022 tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin – trots att restriktioner fortfarande låg kvar under första kvartalet. Dessutom ökar skolornas intresse för att boka skolbio, jämfört med innan pandemin.

Samtidigt har coronapandemin alltjämt haft en effekt på skolbio i flera kommuner under året, bland annat i form av inställda och uppskjutna visningar. Därtill har synen på skolbion bland de ansvariga som en självklar, förankrad och kontinuerlig basverksamhet minskat något jämfört med innan pandemin.

– Även om det är glädjande att siffrorna börjar att öka igen är det viktigt att även påpeka de utmaningar skolbion i Sverige står inför. Brist på ekonomiska medel fortsätter att vara den främsta anledningen till utebliven skolbio. Det är fortsatt en i huvudsak kommunalt finansierad verksamhet och deras ekonomiska förutsättningar är centrala för att möta det stora och ökande intresset för skolbio framöver, säger Henrik Ekwall-Larsson, analytiker på Filminstitutet och redaktör för rapporten.


Läs mer: Filminstitutets skolbiorapport 2022


Fler resultat från rapporten

  • Lill-Zlatan och morbror Raring (regi Christian Lo) var den mest visade och med god marginal den mest besökta skolbiofilmen med över 10 000 besökare. På andra plats låg Flykten över gränsen, en norsk familjefilm som utspelar sig under andra världskriget.
  • Åtta av de tio mest sedda skolbiofilmerna var svenska.
  • Filmutbudet utgjordes till störst del av europeisk och svensk film, vilket visar att skolbio fungerar som ett komplement till den rådande nordamerikanska dominansen över ungas filmkonsumtion i Sverige.
  • Skolbiovisningarna snittade på ca 100 besökare per visning, en ökning från 70 besökare året innan.
  • Skolornas intresse för att boka skolbio växer. 74 procent av de som besvarat enkäten noterar ett ökat engagemang, i jämförelse med 2019 då siffran var 62 procent.

Om enkäten

Filminstitutets skolbiorapport är en sammanställning av kommunernas svar i vår skolbioenkät 2022. Syftet är att årligen kartlägga hur stor andel av Sveriges kommuner som erbjuder skolbio till elever i grundskolan och på gymnasiet. Rapporten innehåller också information om vilka filmer som visats på skolbio under förra året, och om kommunernas filmpedagogiska arbete.

Datainsamlingen resulterade i svar från 170 kommuner vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent, något högre än för år 2021 (svarsfrekvensen år 2019 var 69 procent). Totalt rapporterades in 132 917 besök fördelat på 1 338 visningar, vilket ger ett genomsnitt på cirka 100 besök per visning. I snitt har kommuner som arrangerat skolbio 2022 haft drygt 2 300 besök fördelat på 23 visningar, i nivå med innan pandemin.

Filminstitutets filmpedagogiska verksamhet

Filminstitutet arbetar för att öka filmkunnigheten hos barn och unga i hela landet. Vår filmpedagogiska verksamhet är en informations- och kunskapskälla för alltifrån regionala filmverksamheter och kommuner till enskilda skolor och lärare. Tillsammans stärker vi barn och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

Läs mer: Skolbio – så funkar det


För mer info, kontakta
Annika Gillegård, Regioner, barn och unga:
annika.gillegard@filminstitutet.se, 08-665 12 06Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand