2022-05-19 11:31Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet fördelar drygt 83 miljoner till distributions- och visningsområdet

Svenska Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och fördelar nu stöd till stabilisering och omställning för biografer samt stöd till intäktsbortfall för film med lanseringsstöd. Filminstitutet fördelar även ordinarie stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm.

I maj fördelar Filminstitutet ut 18 miljoner kronor i stöd för visning av ny värdefull långfilm till biografer på orter med mindre än 25 000 invånare och till komplementbiografer. Under 2022 har Filminstitutet haft möjlighet att förstärka ordinarie budget med tre miljoner kronor på grund av medel som ej använts under 2021. Stödet fördelas till 243 biografer som haft totalt 436 192 besök på lanseringsstödd film.

Samtidigt fördelas krisstöd till 199 biografägare med totalt 50 miljoner kronor i stöd till stabilisering och omställning för biografer. Stödet beräknas på antal öppna visningar per biografägare under första kvartalet 2022.

Även distributörer erhåller krisstöd för första kvartalet 2022 genom stöd till intäktsbortfall för film med lanseringsstöd. Tretton distributörer beviljades stöd och 15 904 400 kronor fördelas.

Alla biografer som beviljats stöd för visning av ny värdefull långfilm

Alla biografer som beviljats stöd till stabilisering och omställning

Alla distributörer som beviljats stöd till intäktsbortfall för film med lanseringsstöd

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.