2020-03-27 15:45Branschmeddelanden

Filminstitutet omfördelar stödmedel för att stärka filmbranschen

Konsekvenserna av spridningen av covid-19 drabbar alla filmens aktörer hårt med inställda evenemang, framskjutna premiärer, bortfall av internationell finansiering, avbrutna eller uppskjutna produktioner och uteblivna arbetstillfällen.

 

- Vi gör allt vad vi kan just nu för att hjälpa den filmbransch som vi ser har stora problem. Filminstitutet omfördelar nu medel inom befintliga stöd, för att underlätta och mildra de negativa effekterna av covid-19. Samtliga omfördelningar sker inom respektive stödgivningsområde. Huvudstrategin är att tidigarelägga utbetalningar för att stärka likviditeten samt bidra till fortsatt verksamhet i hela filmkedjan, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

I nuläget har Filminstitutet beslutat om följande åtgärder i tillägg till de åtgärder som presenterades 13 mars.

Ökat stöd biografer - ”Biotian” blir ”Biotjugan”
Det befintliga efterhandsstödet för öppna visningar, den så kallade ”Biotian”, utökas till 20 kr per såld biljett. Stödutbetalningen är tidigarelagd och kommer ske under första häften av april.

Ökat stöd till lansering av svensk och internationell film
Stödbudgeten förstärks med 5 mkr för att stötta långsiktigt lanseringsarbete.

Ökat stöd till utveckling av filmprojekt
Denna förstärkning om totalt 5 mkr fördelas ut till samtliga konsulenter och syftar i första hand till att användas för utveckling av fiktion och dokumentärfilmsprojekt i en tidig fas. Utvecklingen ska vara möjlig att genomföra under rådande situation. Filminstitutet vill också påminna om att professionellt yrkesverksamma manusförfattare och regissörer kan söka utvecklingsstöd utan producent med upp till 200 000 kr samt Slatestöd för idéarbete. Bedömningsgrunderna utgår från samma kriterier som tidigare.

Ökat produktionsstöd till Corona-drabbade produktioner
Filmproduktioner, pågående eller med inplanerad inspelningsstart fram till 1 juni 2020, som påverkats negativt på grund av det rådande läget, kommer ha möjlighet att söka utökat produktionsstöd för del av ökade kostnader. Samma sak gäller för dokumentärfilm i produktionsfas. Villkoren för detta snabbutreds.

Flexiblare stödvillkor
Tillsvidare tillämpar Filminstitutet flexiblare stödvillkor för stödmottagare för att underlätta. Flexibiliteten innebär bland annat; tidpunkt för utbetalning av rater, möjliggörande att relansera filmer digitalt på festivaler och förlängda LOI:er. Mer information om detta kommer att publiceras på filminstitutet.se under kommande vecka.

De befintliga medel som Filminstitutet har att fördela är långt ifrån tillräckliga för att säkra svensk films, och därmed svensk filmbransch, framtid. Filminstitutet för många dialoger med representanter för filmbranschen för att kunna klargöra behoven, vilka framförs löpande till Kulturdepartementet.

För vidare information kring Kulturdepartementets satsning att stödja svensk kultur med 500 miljoner kronor med anledning av covid19, se pressmeddelande här.

 

För frågor:
Kristina Colliander, chef Filmstöd
kristina.colliander@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg