2022-06-22 07:56Branschmeddelanden

Filminstitutet fördelar krismedel till produktionsbolag för kontinuitet och intäktsbortfall

Stöden är tillfälliga och med anledning av covid-19-pandemin.

Kontinuitetsstödet
Stödet riktar sig till svenska oberoende produktionsbolag. Totalt beviljas 50 bolag stöd inom tre olika områden till en sammanlagd summa om drygt 27,1 miljoner kronor.

Kontinuitetsstödets syfte är att motverka covid-19-pandemins negativa konsekvenser och bidra till långsiktighet för oberoende svenska produktionsbolag. Stödet ska skapa förutsättningar för stabilisering av den ordinarie verksamheten, kontinuitet i utveckling av projekt samt nödvändig verksamhetsutveckling utifrån det förändrade landskapet och bolagets långsiktiga strategier.

Stöd för intäktsbortfall
Stödet beviljas till 15 produktionsbolag för 18 premiärsatta långa spel- och dokumentärfilmer till en sammanlagd summa om 15,9 miljoner kronor. Stödet för intäktsbortfall syftar till att stärka produktionsledet och svensk filmbransch och verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka covid-19-pandemins negativa påverkan.

Stöden har möjliggjorts genom tilldelade krismedel och är ett led i Filminstitutets åtgärder för att minimera skadeverkningarna för filmbranschen och svensk film.

– Vi har nu en lång period bakom oss av speciellt riktade stöd. Med hjälp av kraftfulla politiska satsningar har produktion av svensk film upprätthållits och vi är stolta över att vi har lyckats ställa om så att de extra krismedlen kunnat göra nytta i alla led, säger Lena Glaser, chef för avdelningen Filmstöd.

I höst går flera stora spännande svenska titlar upp på bio. De kommer att möta hård, internationell konkurrens och en publik med förändrade biovanor.

– Vi ser slutet på pandemin. Men vi ser inte slutet på svensk films stödbehov. Vi vill fortsätta att, i nära samarbete med branschen, stärka svensk film med insatser där de behövs som mest, säger Anette Novak, vd Filminstitutet.

Beviljade kontinuitetsstöd
Beviljade stöd för intäktsbortfall lång spelfilm
Beviljade stöd för intäktsbortfall dokumentärfilm

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19

För frågor kontakta:
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 14 02Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg