2020-04-24 11:25Branschmeddelanden

Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

 

Filminstitutet har med anledning av detta utformat en ny stödform riktad till anordnare av filmföreställningar på biograf (till exempel biografägare och filmfestivaler) samt en särskild utlysning inom befintligt stöd till distributörer. Filminstitutets ambition är att snabbt handlägga och fördela stödmedlen till de behövande organisationerna.
 
Tidplan 
• 24/4 Riktlinjer finns tillgängliga på Filminstitutets websida: Biografstöd och Stöd till distribution och visning.
• 27/4-5/5  Ansökningsperiod pågår.
• 6/5-20/5 Handläggning, beslut och utbetalning.
 
Filminstitutets tidigare förändringar av stödgivningen med anledning av coronaviruset:
 
För frågor, kontakta: 
Kristin Engstedt, chef Distribution & visning
 
Helena Simonsson, lanseringskonsulent Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg