2021-05-28 09:49Branschmeddelanden

Återbetalning av krismedel för spridnings- och visningsledet

I enlighet med förordningen som reglerar statligt stöd med anledning av covid-19, får medlen inte ersätta utebliven vinst. De mottagare inom spridnings- och visningsledet som nu redovisar ett positivt bokslut kan därmed bli återbetalningsskyldiga. Måndag 31 maj anordnades ett webbinarium med frågestund om återbetalningen. Webbinariet publiceras snart på webben.

Filminstitutet inleder nu en uppföljning av de av regeringen tilldelade krismedel som fördelats med stöd av förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, samt förordningen (2016:989) om statsbidrag till film.

De krisstöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 som gått till distribution och visning har haft som syfte att bidra till att ingen aktör hamnat i akut likviditetskris eller hotats av konkurs på grund av intäktsbortfallen från de inställda föreställningarna. För att säkerställa att medlen kom ut till de stödsökanden så snabbt som möjligt beslutade Filminstitutet om en förenklad hantering, men med reservationen att medlen enligt förordningen inte får gå till vinst och att uppföljning med eventuell återbetalning skulle ske.

I början av hösten kommer Filminstitutet göra en genomlysning av stödmottagande organisationers helårsbokslut för att kunna göra rätt bedömning. Syftet är fortfarande att ingen ska försättas i konkurs, men däremot får krismedel inte bidra till vinst.

Filminstitutet har en möjlighet att besluta att helt eller delvis avstå från kravet om återbetalning om det finns särskilda skäl. Filminstitutets analys är att samtliga aktörer, även de som redovisar en vinst, har fortsatt stora behov under 2021, även då restriktionerna äntligen börjar lätta.

Det gäller behov av ekonomiskt stöd för både intäktsbortfall och till omställning och återstart - samt ekonomisk återhämtning. Filminstitutet gör därför bedömningen att särskilda skäl föreligger och kommer därför begära tillbaka endast 70 procent av den del av överskottet från bokslut 2020 som utgörs av krisstöd. 

Webbinarium - snart på webben
Måndag 31 maj anordnades ett webbinarium där Anna Serner, Vd, Elisabeth Bill, Bolagsjurist och Kristin Engstedt, tf chef för avdelningen Filmstöd svarade på frågor om återbetalningen. Webbinariet kommer snart läggas upp Filminstitutets webb.

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19 

För frågor, kontakta
Kristin Engstedt, tf chef för avdelning Filmstöd
kristin.engstedt@filminstitutet.se
08-665 12 99Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg